Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

Despre noi

În 1945, la deschiderea Liceului nostru, Episcopul Iuliu HOSSU spunea:
„Ne vom năzui să formăm caractere pe înţelesul tuturor, oameni de omenie, oameni luminaţi, oameni buni, oameni iubitori de Dumnezeu şi de oameni” (Pastorala Nr. 5260 – 29 octombrie 1945).


Redeschis în anul 1992, după căderea regimului comunist, Liceul Greco-Catolic "Inochentie-Micu", este o instituție acreditată de învățământ vocațional din Cluj-Napoca, instituție care funcționează pe principiul dublei colaborări, Biserică-Stat, având la bază Curriculum Național, fiind sub patronajul Episcopiei Române Unită cu Roma, Eparhia de Cluj-Gherla.

Liceul nostru se înscrie, așadar, în tradiția învățământului greco-catolic din Transilvania, un învățământ care a contribuit decisiv la construcția patrimoniului cultural și identitar național, fundamentat pe competență, seriozitate, consistență. Fără a trăda această tradiție, situarea în modernitate reclamă un învățământ de calitate care trebuie să aducă școala în imediata proximitate a nevoilor contemporaneității. O dată cu Ioan Paul al doilea reformarea bisericii catolice a demonstrat deschidere mare prin apropierea ei de spiritul veacului, de schimbările de paradigmă pe care le propune societatea, ideologiile contemporane etc. Având ca prioritate elevii ca  beneficiarii direcți ai educației, școala trebuie să își asume situarea acestora într-o paradigmă modernă și anume aceea a dezvoltării personale. Aceasta înseamnă că școala e datoare să aducă alături de tradiție noul, care îi poate ajuta pe elevi să se poziționeze competitiv în lumea contemporană, nu doar prin dezvoltarea de competențe și atitudini, cât și prin autocunoaștere și reglare emoțională.
 
Instituția noastră onorează și obligă în același timp la o educație de calitate, având în vedere nu doar formarea competențelor - cheie ce configurează idealul educațional în spațiul european, ci și o formare spirituală atât de necesară societății contemporane, supusă secularizării, globalismului și degradării valorilor morale. În acest sens, cultura organizațională a instituției noastre se definește drept o cultură  a diversității: promovăm accesul nediferenţiat la educaţie şi formare profesională continuă. Un accent deosebit îl are formarea spirituală în sensul preocupării pentru profilul moral al absolvenților noștri.  
     
În prezent liceul este acreditat pentru două filiere: filiera vocaţională, specializare Teologie greco-catolică și filiera teoretică, specializare Știinţe Sociale. Începând cu anul școlar 2014 -2015, liceul și-a diversificat oferta educațională prin autorizarea și ulterior acreditarea învățământului primar, iar în anul școlar 2017-2018 s-a autorizat invăţământul gimnazial. În anul școlar 2021-2022, în unitatea noastră de învățământ frecventează 372 de elevi, grupaţi pe trei nivele de învățămant: primar, gimnazial și liceal. Întregul proces educaţional este coordonat de o echipă de  32 cadre didactice (17 titulari)  şi 6 cadre personal didactic auxiliar, 3 nedidactic.

În calitate de antrenori de minți ne propunem să păstram intactă onorarea și consistența tradiției, dar totodată să ne asumăm și deschiderea către contemporaneitate prin modernizare la nivel de demersuri didactice, strategii, instrumente si suporturi, viziune si abordare a conținuturilor, relaționarea cu elevii si părinții acestora, parteneriate sustenabile cu agenții diverși ai comunității locale si nu in ultimul rând,  prin abordarea paradigmei dezvoltarii personale.

Promovând diversitatea, într-o lume a globarizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.
În inima comunității clujene, suntem, așadar, o școală pentru minte și suflet!


Director,
Prof.Dr. Simona-Georgiana Gruian

InoMedia

Proiectul PROF

Omul și sacrul

Misiune

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziune

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina